Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate  in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) si legislatia nationala in vigoare. Site-ul reprezinta propietate exlclusiva a 5 AM MASTER MIND SRL

Prin comunicarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa intr in baza de datele a 5 AM MASTER MIND SRL, avand scopul livrarii comenzii de produs plasate sau prestarii de servicii achizionate.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care 5 AM MASTER MIND SRL are obligatia de a dezvalui datele in temeiul legislatiei in vigoare.

  1. Scopurile prelucrarii:
  1. Drepturile persoanei vizate:

1. Dreptul de acces – art. 15 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii: 

a) scopurile prelucrarii; 
b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 
c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale; 
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 
e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii; 
f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere; 
g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora; 
h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. ”

2. Dreptul la rectificare – art. 16 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.”

3. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – art. 17 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 
c) persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2); 
d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul; 
f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1).”

4. Dreptul la restrictionarea prelucrarii – art. 18 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: 

a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; 
b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; 
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau 
d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.”

5. Dreptul de opozitie – art. 21 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. 

Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.”

6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

– art. 22 din Regulamentul European 679/2016 (GDPR)

„Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. 

Aceasta nu se aplica in cazul in care decizia:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date; 
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau 
c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.”

5 AM MASTER MIND SRL
NR.ORC: J32/1183/2020
CIF: 43029280
SEDIUL: Str. Ecaterina Teodoroiu, Nr.55, Sibiu, Jud.: Sibiu
IBAN: RO02BTRLRONCRT0566367101 
BANCA TRANSILVANIA

Mă bucură interesul tău!

Lasă-mi te rog datele tale
să te contactez